Αρχείο άρθρων για κατηγορία 'ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ'

Εγκύκλιος 23 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.6/12/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκύκλιος 23 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.6/12/2010

Εγκ.23/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: “Εφαρμογή νέου νόμου 3886/2010, στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών”
egiklios-23_06122010.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 21 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.24/11/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκύκλιος 21 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.24/11/2010

Εγκ.21/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: “Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος «Αναστολή του ΠΔ 138/2009 «Μητρώα μελετητών και εταιρειών μελετών» (Α’185)”
Ypexd21-2010.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 18 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.20/9/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκύκλιος 18 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.20/9/2010

Εγκ.18/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: “Δημοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωμάτωση εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106 και ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)
YPOMEDI 18-2010f.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 17 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.21/9/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.17/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "1. Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των νέων συμπληρωματικών Συμβάσεων εργασιών (Σ.Σ.Ε.). 2. Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης."
d17_10-09-28_egiklios17.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 16 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.21/6/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.16/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση της αριθμ. 20554/ΕΥΣ3430/13-5-2010 Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών και διαδικασίας ελέγχου και επικαιροποίησης μελετών τεχνικών έργων»
d17_10-06-25_E16.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 13 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.3/6/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.13/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί Τροποποίησης-Διόρθωσης σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πράσινου"
Eg13.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος ΙΚΑ

Δημοσιευμένο από:

Κοινοποίηση διατάξεων αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής
είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού
των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
πληροφορίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος ΙΚΑ

Δημοσιευμένο από:

Εγκύκλιος ΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 12 – ΥΠΕΧΩΔΕ 3/5/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.12/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης -διόρθωσης σφαλμάτων της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών & Λιμενικών" του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Eg12-2010 Ypomedi.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 6 – ΥΠΕΧΩΔΕ 9/2/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.6/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Κανονισμός (ΕΚ) 1150/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου"
Eg 6 ggde.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 1234