Αρχείο άρθρων για κατηγορία 'ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ'

Εγκύκλιος 23 – ΥΠΕΧΩΔΕ 4/11/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ. 23 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Έγκριση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.(ν. 3669/08)".

nde_08-11-06_egiklios.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 21 – ΥΠΕΧΩΔΕ 2/10/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.21/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Οδηγίες για τον υπολογισμό της αξίας της ασφάλτου κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων"
AsfaltosFinal2.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 18 – ΥΠΕΧΩΔΕ 16/9/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.18/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: Δημοσίευση του ν. 3669/2008 "Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων"
Souflias.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 17 – ΥΠΕΧΩΔΕ 11/9/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.17/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση α) πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν. 3316/05 και β) τροποποίησης πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ίδιου νόμου.
Egiklios.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 14 – ΥΠΕΧΩΔΕ 14/7/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.14/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ "Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου έργων Οδοποιϊας για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ."
d17_egyklios14_timologia_17-07-08.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 11 – ΥΠΕΧΩΔΕ 20/6/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ. 11 του ΥΠΕΧΩΔΕ Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων ΄Εργων Οδοποιϊας
d17_egyklios11_dieykr_timologia_20-06-08.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 7 – ΥΠΕΧΩΔΕ 4/4/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ. 7 "Αποδοχή της αριθμ. 470/2007 γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών"
egk.Ypexode7.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 5 – ΥΠΕΧΩΔΕ 20/3/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.5."Ασφαλιστική Ενημερότητα του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)".
Egik5Ypexode.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 2 – ΥΠΕΧΩΔΕ 4/2/2008

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.2 του ΥΠΕΧΩΔΕ "Οδηγίες α) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3614/07 (περί ΕΣΠΑ) που αφορούν τις συμβάσεις μελετών και έργων και β) την δημοσιοποίηση προκηρύξεων που δεν υπόκεινται στις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18 περί δημοσίων συμβάσεων.
Egiklios2.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 1 – ΥΠΕΧΩΔΕ 8/1/2008

Δημοσιευμένο από:

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων προκηρύξεων τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και Γ (διαδικασία άρθρου 9) για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών κατά το ν. 3316/05.
Egk.1.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0
ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 1234