ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 17 – ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.21/9/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.17/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "1. Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των νέων συμπληρωματικών Συμβάσεων εργασιών (Σ.Σ.Ε.). 2. Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης."
d17_10-09-28_egiklios17.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.