ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος 6 – ΥΠΕΧΩΔΕ 9/2/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.6/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Κανονισμός (ΕΚ) 1150/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου"
Eg 6 ggde.pdf

0


Προσθέστε σχόλιο

Πρέπει να είστε Συνδεδεμένος για να προσθέστε σχόλιο.