Αρχείο άρθρων για κατηγορία 'ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ'

Εγκύκλιος 6 – ΥΠΕΧΩΔΕ 9/2/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.6/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Κανονισμός (ΕΚ) 1150/2009 για την τροποποίηση του Κανονισμού 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου"
Eg 6 ggde.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 4 – ΥΠΕΧΩΔΕ 20/1/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.4/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί συμπλήρωσης της απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών" του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ)
E42010.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 2 – ΥΠΕΧΩΔΕ 18/1/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.2/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Οδηγίες για τον ορθό έλεγχο των τεχνικών προσφορών και την ορθή αιτιολόγηση της βαθμολόγησής τους κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Ν 3316/2005)"
d17_10-01-20_egiklios2.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 1 – ΥΠΕΧΩΔΕ 11/1/2010

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.1/2010 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Δημοσίευση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς κ.κ. Ιωάννη Μαγκριώτη και Νικόλαο Σηφουνάκη"
Eg1-2010.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 22 – ΥΠΕΧΩΔΕ 17/12/2009

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.22/2009 του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: "Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2010"
Eg22 17-12.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 21 – ΥΠΕΧΩΔΕ 13/11/2009

Δημοσιευμένο από:

"Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων"
egiklios21.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 20 – ΥΠΕΧΩΔΕ 2/10/2009

Δημοσιευμένο από:

"Γνωστοποίηση Αποφάσεων για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών στην Ελληνική Νομοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 89/106, και ΠΔ.334/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών»)" – ΦΕΚ Β’ 1794/28-8-09
egiklios-20.pdf

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 19 – ΥΠΕΧΩΔΕ 9/9/2009

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.19/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρίθμ 93 "Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, γραφείων μελετών και των στελεχών τους"
Eg19ypehode.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 18 – ΥΠΕΧΩΔΕ 3/9/2009

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.18/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης "Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Πρασίνου""
Eg18ypehode.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0

Εγκύκλιος 17 – ΥΠΕΧΩΔΕ 25/8/2009

Δημοσιευμένο από:

Εγκ.17/2009 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα: "Δημοσίευση υπουργικής απόφασης για την έγκριση τεχνικής οδηγίας – προσωρινής προδιαγραφής"
Egiklios 17-2009.doc

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →
0
ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 1234